Zijper Beeldbank Beheer Systeem Genootschap ZCBS Zijper Beeldbank Beheer Systeem

[Homepage ZCBS] --> [Genootschap]  

Kamer van Koophandel: 5486.3376
NL05 RBRB 0709 9430 40
Regiobank; t.n.v. Genootschap ZCBS

De ontwikkelaar van het Zijper Collectie Beheer Systeem (kortweg ZCBS), Gerard van Nes, stelt het gebruik en de software van het ZCBS en de daaruit afgeleide toepassingen (waaronder ZBBS en ZPBS), onder bepaalde voorwaarden gratis ter beschikking aan musea en historische verenigingen voor het beheer van hun collecties.
Voor het gebruik van het ZCBS moet de instelling die het ZCBS wil gaan gebruiken wel toetreden tot het 'Genootschap ZCBS', waarmee wordt aangegeven dat de voorwaarden voor het gebruik zullen worden gerespecteerd en voldaan zal worden aan de minimaal te stellen verplichtingen.
Toetreding tot het Genootschap ZCBS is kosteloos en geschiedt met stilzwijgende verlenging voor een periode van steeds één jaar.

Een instelling kan een aanvraag doen tot toetreding van het Genootschap ZCBS door invulling van het formulier 'Aanvraag lidmaatschap Genootschap ZCBS'.

 
Doel Genootschap ZCBS:
Het instandhouden en zo dit gewenst of noodzakelijk is: het aanpassen van het ZCBS.
Daarbij geldt dat het systeem kwalitatief (snelheid, mogelijkheden, gebruikersvriendelijkheid) hoog moet blijven scoren.
Dit doel zal worden nagestreefd door:
Organisatievorm:
Het Genootschap ZCBS, opgericht op 6 februari 2010, is sinds 9 maart 2012 een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54863376.
Het verengingsbestuur bestaat uit: Daarnaast kent de vereniging meerdere adviseurs.
Het is de bedoeling dat later het eigendomsrecht van het ZCBS, welke momenteel bij de auteur Gerard van Nes ligt, overgaat naar de Vereniging Genootschap ZCBS.

Gebruikersvoorwaarden (zie ook de statuten en het aanvraagformulier):
 1. Gebruikende instelling moet lid van het Genootschap ZCBS zijn;
 2. Het bestuur van het Genootschap ZCBS beslist inzake toekenning en eventueel intrekking van het lidmaatschap;
 3. Alle belangrijke veranderingen binnen de instellingen van de leden (organisatiewijzigingen, naamsveranderingen, opheffing e.d.) moeten aan het bestuur gemeld worden;
 4. Het ZCBS moet ook daadwerkelijk door de leden gebruikt worden;
 5. Alleen toegestaan is het gebruik voor de eigen collecties binnen de deelnemende instelling;
 6. Fouten, problemen, suggesties dienen direct doorgegeven te worden aan de auteur van het ZCBS;
 7. Bron ZCBS dient altijd duidelijk leesbaar vermeld te zijn bij internet- en intranet toepassingen + de erkenning van het auteursrecht ZCBS (ligt geheel bij GvN);
 8. Bereidheid moet er zijn om naar vermogen mee te werken en/of mee te denken aan verbeteringen van het ZCBS;
 9. Bereidheid moet er zijn om naar vermogen mee te werken aan het succes van de gebruikersgenootschap en het uitwisselen van gegevens betreffende de optimalisatie van het ZCBS;
 10. Bij toerbeurt zal een deelnemer als gastheer optreden voor bijeenkomsten van het Genootschap.
 11. Gebruik van ZCBS bij nieuwe toepassingen (beeldbanken, boekadministratie, grammofoonplaten collecties etc) behoeft toestemming van de auteur van het ZCBS;
 12. Installatie van een ZCBS-beeldbank wordt uitgevoerd door de auteur of door een door hem aangewezen geautoriseerde persoon.
 13. De uiteindelijke beslissing wat wel/niet in het ZCBS programma komt ligt geheel bij de auteur van het ZCBS;
 14. Geen enkele garantie m.b.t. de software wordt geboden. Daarom ook gratis;
 15. Voor onder meer het ZBBS en ZPBS (of een toekomstige andere afgeleide van het ZCBS) geldt hetzelfde als het ZCBS.
 16. In gevallen waar de voorwaarden niet in voorzien, zal de eigenaar van het ZCBS beslissen.

Beperking/selectie m.b.t. de toetreding tot het Genootschap ZCBS:
Vanwege de huidige grote belangstelling in het ZCBS/ZBBS/ZPBS, is er vanaf eind 2013 helaas wel een beperking/selectie m.b.t. de toetreding tot het Genootschap ZCBS.
Een en ander is afhankelijk van:

 
Nadere informatie Genootschap:

Postadres: de Dars 9, 1751 PD Schagerbrug

 
Zie ook: Persbericht 'Genootschap ZCBS opgericht' (1 juli 2012).

 
 
Donaties aan het Genootschap ZCBS

Het Genootschap ZCBS streeft er naar om het gebruik van de software geheel gratis te houden voor haar leden. Financiële bijdragen van derden om de noodzakelijke onkosten te dekken zijn daarom nodig.
Donaties vanaf 25 euro zijn zeer welkom.
Bankrekening: NL05 RBRB 0709 9430 40
Regiobank; t.n.v. Genootschap ZCBS
o.v.v.: Donatie ZCBS + naam/nummer instelling
Graag hiervoor ook contact opnemen met het bestuur van het Genootschap ZCBS via:


ANBI gegevens van het Genootschap ZCBS

Kamer van Koophandel: 5486.3376
Bankrekening per 15 augustus 2019:
NL05 RBRB 0709 9430 40
Regiobank; t.n.v. Genootschap ZCBS
o.v.v.: Donatie ZCBS + naam/nummer instelling


WWW: http://www.zcbs.nl/
Laatste wijziging: 15 augustus 2019
Informatie: